مراحل کاری وکیل تو چگونه است؟

  • 1درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.

  • 2در مورد نیاز حقوقی خود به ما توضیح دهید تا پیشنهادات دقیق تری از وکلا دریافت کنید.

  • 3رزومه و دستمزد پیشنهادی چند وکیل را دریافت کنید.

  • 4وکیل خود را انتخاب کنید.

  • 5پس از انتخاب، شما می توانید جلسه حضوری یا تلفنی مطابق میلتان با وکیل داشته باشید.