شکوائیه تصرف عدوانی

شکوائیه تصرف عدوانی

شکوائیه تصرف عدوانی : دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

تعریف دعوی تصرف عدوانی

تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده ۶۹۱ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر و غلبه تصرف کند یا وارد شود علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حسب مورد از یک تا ۶ ماه حبس محکوم میشود و چنانچه این اقدام با سلاح صورت پذیرد مجازات عامل یا عاملان از یک تا سه سال حبس می باشد.

نکته:
مطابق نظر اتفاق آراء حقوقدانان ،رسیدگی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست ولی از نظر آن ها دعوا باید در فرم دادخواست ارائه گردد ولی مطابق نظر کمیسیون نشست قضایی همان طور که در ماده ۲۰ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است ،اقامه دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق در رفع مزاحمت می بایست طبق ضوابط قانونی بر روی اوراق چاپی دادخواست تنظیم شود ولی نحوه ابلاغ اوراق اخطاریه و همچنین نحوه رسیدگی و بیان دادخواست نیازی نیست که مطابق تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد بلکه باید خارج از نوبت و در اولین زمان ممکن رسیدگی شود نکته ای که قابل ذکر است این است که مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی از طریق کیفری نیز باید خارج از نوبت انجام شود .

شکوائیه تصرف عدوانی

شکوائیه تصرف عدوانی

نمونه متنی که باید در شکوائیه قید گردد:

نکته:

برای انجام شکوائیه نیاز به برگه چاپی مخصوص نیست اما عملاً برای طرح این شکایت باید به نزدیک ترین دادسرای محل مراجعه و یک فرم مخصوص شکوائیه دریافت و پس از تنظیم مشخصات شاکی ومشتکی عنه در پشت آن برگه یا در برگه جداگانه متن زیر را وارد نمایید.
هرچند می توانید در شکوائیه علت تصرفات غاصبانه و دیگر موارد لازم را قید نمایید اما بهتر است شکوائیه خود را همانند متن ذیل به صورت ساده تنظیم و سپس در نزد بازپرس یا دادیار و در صورتجلسه اظهارات شاکی، به صورت کامل شرح ماوقع را بیان نمایید.

شکوائیه

احتراماً به استحضار می رساند،

به موجب سند مالکیت شماره……..، ……………..دانگ پلاک ثبتی…………../………… بخش ……………. واقع در…………….. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نمایند؛ فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور حکم کیفر ایشان و نیز رفع تصرف و قلع و قمع بنا مورد استدعاست .

محل امضاء

 

باوجود این دادخواست ها از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود، لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

منبع: استینافگر

مشاور حقوقی آنلاین      تنظیم قرارداد        تنظیم شکوائیه       تنظیم اظهارنامه

وکیل سایبری

شکوائیه تصرف عدوانی

شکوائیه تصرف عدوانی

شکوائیه تصرف عدوانی

شکوائیه تصرف عدوانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *