علم حقوق

  • علم حقوق

    تعریف و موضوع علم حقوق چیست؟یکشنبه ۲۴, تیر ۱۳۹۷

    تعریف و موضوع علم حقوق چیست؟ علم حقوق شاخه ای از دانش اجتماعی است که به بررسی استدلالی و روشمند مقررات حاکم بر جامعه و دولت می پردازد و چگونگی پیدایش، سیر تحول، وضع و تصویب، تفسیر و استنباط و بالاخره اجرای آنها را مورد بحث قرار می دهد از سوی دیگر، علم حقوق صرفا به بررسی نظام حقوقی و دریافت نظر قانونگذار خلاصه نمی شود جهت رسیدن به...